top
logo

Kontakt


Strona Główna Kredyty

Kredyty

Kredyt jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel i czas oraz za określony procent. Udzielanie kredytów przez banki jest jednym z ich podstawowych zadań. Kredyt uzyskuje się na pewien czas, po którym należy go zwrócić. Czas ten liczony jest w dniach, a przy dłuższych okresach w miesiącach i latach. Procent za kredyt jest jego ocena i stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia banku. Wynagrodzeniem banku za udzielone kredyty są odsetki kredytowe, których wielkość zależy od sumy udzielonego kredytu. Odsetki te płaci kredytobiorca i są one dla niego kosztem. Odsetki od kredytów stanowią podstawowy przychód banku. Kredyty zaciągają przedsiębiorstwa gdy brak im środków na konkretne cele.

Cechy kredytu - Podstawowe cechy kredytu to:
 • Celowość,  oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego konkretnego przedsięwzięcia,
 • Zwrotność, oznacza zobowiązanie do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie,
 • Oprocentowanie, oznacza wynagrodzenie za użyczenie kapitału.
Kredyt spełnia funkcję:
 1. Emisyjną,
 2. Stymulacyjną,
 3. Dochodową,
 4. Restrukturyzacyjną.

Funkcja emisyjna, czyli kreacja pieniądza realizowana jest przez NBP w ramach polityki pieniężnej państwa a także poprzez kredyty udzielane przez banki komercyjne.

Funkcja stymulacyjna polega na wykorzystaniu instrumentów polityki kredytowej na kierunki rozwoju gospodarczego oraz wykorzystaniu czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału).

Funkcja dochodowa realizowana jest bezpośrednio – jeśli stopa procentowa kredytu jest niższa od stopy inflacji oraz pośrednio – gdy kredyt zastosowany w produkcji uruchamia mechanizm przyrostu dochodów dzięki rozwinięciu działalności wytwórczej.

Funkcja restrukturyzacyjna polega głównie na oddziaływaniu na przemiany strukturalne i własnościowe w gospodarce.

Działalność kredytowa banku - Jest dla banków  podstawowym źródłem dochodu  i  finansowo najkorzystniejszą formą zarobkowania, lecz udzielenie dobrego kredytu nie jest prostą czynnością a skomplikowanym procesem wielopłaszczyznowego badania różnych rodzajów ryzyka.
Podstawę prawną działalności kredytowej banku komercyjnego stanowią: Ustawa o Narodowym Banku Polskim, Ustawa Prawo Bankowe, statut banku, kodeks cywilny i prawo wekslowe.

Umowa kredytowa - Przez zawarcie umowy kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie określoną sumę pieniędzy a kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania jej na warunkach określonych w umowie, zobowiązuje się także do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu.

Ryzyko kredytowe - To ryzyko nieodzyskania przez bank części lub całości kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki. Bank ponosi stratę, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z jej spłaty, a zabezpieczenie pożyczki nie jest dostateczne. Ryzyko kredytowe ma szeroki wymiar zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i czasowym, a towarzyszy ono transakcjom pozabilansowym (gwarancje, akredytywy, kupno walut na rynku natychmiastowym oraz terminowym).

Zabezpieczenie kredytu - Zabezpieczeniem kredytowym jest wszystko, co zapewnia bankowi odzyskanie zaangażowanej w ramach określonej umowy kredytowej sumy kredytu wraz z odsetkami i prowizją, zwrotem kosztów udzielenia kredytu  i ewentualnych kosztów przymusowego dochodzenia wszystkich tych elementów. Zabezpieczenie kredytowe może przybrać postać różnych instrumentów prawnych.

Zabezpieczenia rzeczowe kredytów - Wyróżnia się:

 1. zastaw ogólny,
 2. bankowy zastaw rejestrowy,
 3. zastaw na prawach,
 4. przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 5. kaucję,
 6. blokadę środków na rachunku bankowym,
 7. hipotekę.
Rodzaje hipotek - Banki mogą żądać ustanowienia hipoteki:
 • zwykłej - zastosowanej do już udzielonych kredytów, wniosek o wpis powinien udokumentować wysokość udzielonego kredytu, oprocentowania i warunków spłaty,
 • kaucyjnej - która może zabezpieczać spłatę określonych kredyt o nieustalonej wysokości np. na rachunku bieżącym, oraz kredytów udzielonych w przyszłości, kwota hipoteki kaucyjnej, w której mieści się zwrot kapitału, przypadających odsetek i innych opłat określa granicę odpowiedzialności,
 • przymusowej - której bank może zażądać od kredytobiorcy (właściciela danej nieruchomości), kiedy kredyt nie zostanie spłacony w odpowiednim terminie.

Zabezpieczenia osobiste kredytów - Wyróżnia się:

 1. weksel własny in blanco,
 2. poręczenie wekslowe,
 3. poręczenia według prawa cywilnego,
 4. gwarancję bankową,
 5. przelew wierzytelności,
 6. przystąpienie do długu kredytowego,
 7. pełnomocnictwo.
Kryteria klasyfikacji kredytów:
 • przedmiot kredytu,
 • okresu kredytowania,
 • podmiot finansowania,
 • forma kredytu,
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • waluta kredytu.
(źródło: www.ekonom.info)
 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net