top
logo

Kontakt


Strona Główna Kredyty Wykorzystanie kredytu niezgodnie celem podstawą wypowiedzenia umowy kredytu
Wykorzystanie kredytu niezgodnie celem podstawą wypowiedzenia umowy kredytu
Piątek, 08 Styczeń 2010 12:15
gotówkaUmowa kredytu uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939 ze zm.). Zgodnie z art. 69tej ustawy:

1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:1) strony umowy, 2) kwotę i walutę kredytu, 3) cel, na który kredyt został udzielony, 4) zasady i termin spłaty kredytu, 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, 9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Zgodnie zaś z art. 74 wspomnianej ustawy: „W czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić- na żądanie banku - informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.” Art. 75 ust. 1 ustawy stanowi natomiast, że: „1. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.” Tak więc bank ma prawo kontrolować to, w jaki sposób kredytobiorca wykorzystuje otrzymaną kwotę kredytu. W sytuacji zaś wykorzystania środków z kredytu w sposób niezgodny z umową bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu i zażądać natychmiastowej spłaty.

Źródło: MojePrawo
 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net