top
logo

Kontakt


Strona Główna Giełda Debiut giełdowy dofinansowany z Unii
Debiut giełdowy dofinansowany z Unii
Środa, 12 Maj 2010 17:02

gieldaNawet o 50% dofinansowania kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania firmy do pozyskania kapitału z zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i kosztów poniesionych na potrzebne analizy mogą pozyskać z Unii przedsiębiorcy z sektora MŚP.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka poprzez realizację założeń Poddziałania 3.3.2 – „Wsparcie dla MSP” ułatwia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Celem poddziałania 3.3.2 jest wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP w przygotowaniu ich do pozyskania zewnętrznego finansowania poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego. Działanie ma na celu aktywizację wprowadzania innowacyjnych zmian w podmiotach o charakterze organizacyjnym, produktowym lub technologicznym.

O dofinansowanie w ramach poddziałania ubiegać się mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Dotację mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy poniosą wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem biznesplanów, analiz finansowych i ekonomicznych, wycen spółek, usług prawnych, audytów, prospektów emisyjnych i badań przedinwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że koszty stanowiące element stałej bądź okresowej działalności przedsiębiorcy lub związane z jego bieżącą działalnością operacyjną takie jak np. doradztwo podatkowe, prawne, prowadzenie księgowości czy koszty kampanii reklamowych, nie zostaną uznane jako kwalifikujące się do refundacji.

Przykładami projektów, które mógłby uzyskać wsparcie w ramach poddziałania są inwestycje polegające na kompleksowym przygotowaniu Spółki z o.o. do pozyskania inwestorów zewnętrznych wraz z debiutem na rynku  NewConnect, projekty pozyskania kapitału od inwestorów zewnętrznych, funduszy Private Equity, Venture Capital bez upubliczniania Spółki czy też inwestycje prowadzące do przygotowania spółki notowanej na New Connect lub GPW do nowej emisji akcji poprzez profesjonalne doradztwo.

Poziom dofinansowania udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie może przekroczyć 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel. Pozostałą część kosztów przedsiębiorca musi zapewnić we własnym zakresie. Z kolei maksymalna kwota dofinansowania, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP musi mieścić się w granicy do 2 000 000 EUR dla jednego podmiotu na jeden projekt.

Aplikując  o środki w ramach poddziałania 3.3.2 POIG, należy pamiętać, że:

* pozyskany kapitał musi być przeznaczony na realizację innowacyjnych przedsięwzięć,
* podmiot, który świadczy usługi doradcze musi posiadać wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora MŚP przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym, w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania,
* zaplanowane w projekcie wydatki są określone w sposób racjonalny i są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu,
* podmiot świadczący usługę dla wnioskodawcy w ramach projektu nie może być podmiotem dominującym wobec wnioskodawcy ani od niego zależnym.

Konkurs projektów na dofinansowanie zakupu usług doradczych trwa od 8 lutego b.r. do dzisiaj. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania alokacji przeznaczonej na działanie na rok 2010 czyli 20 624 500 PLN, jednocześnie nie dłużej niż do 30 grudnia 2010 r. Na chwilę obecną (07.05.2010r.) złożono 24 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 5 499 247,98 PLN, co stanowi 26,66% dostępnej na 2010r. alokacji.

W celu uczestnictwa w konkursie należy przygotować elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków, a następnie wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Instytucji Wdrażającej działanie - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Należy pamiętać, że wszelkie działania związane z realizacją projektu (podpisywanie umów z doradcami, biegłymi) można rozpocząć dopiero w dzień po dniu złożenia wniosku do PARP.

Reasumując, poddziałanie  3.3.2 POIG „Wsparcie dla MŚP” ułatwia dostępu przez podmioty z sektora MSP do zewnętrznych źródeł finansowania oraz umożliwia stworzenie dogodnych warunków do rozpoczęcia współpracy pomiędzy inwestorami a Wnioskodawcą.

Źródło: skarbiec.biz

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net