top
logo

Kontakt


Strona Główna Podatki Doradcy podatkowi wreszcie na billboardach
Doradcy podatkowi wreszcie na billboardach
Środa, 23 Czerwiec 2010 11:30

procentOczekiwana od dłuższego czasu zmiana przepisów ustawy o doradztwie podatkowym dostosowuje wreszcie polskie przepisy do norm unijnych, a dokładnie do dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r., zwanej dyrektywą usługową. Do najistotniejszych zmian należy:

* usunięcie zakazu reklamy kancelarii doradztwa podatkowego (niezależnie od formy prawnej, w jakiej działalność doradcza jest wykonywana),
* pełna dostępność doradców podatkowych do wykonywania innych zawodów i działalności gospodarczej pod warunkiem zawiadomienia KRDP o takim fakcie. Działalność nie może naruszać zasad etyki, niezależności i bezstronności doradcy oraz pozostawać w sprzeczności z działalnością doradcy i powodować konfliktu interesu między poszczególnymi rodzajami działalności lub zatrudnienia,
* zastrzeżenie jako czynności doradztwa podatkowego (a zatem jako działalności regulowanej) reprezentacji podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych, celnych oraz egzekucji administracyjnej w sprawach objętych tymi obowiązkami (wprowadzenia prawa reprezentacji podatnika w powyższych sprawach),
* ograniczenie odpowiedzialności majątkowej doradcy podatkowego za czynności zgłaszania zmian we wpisie oraz zgłaszania umowy spółki doradczej,
* rozszerzenie zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w szczególności za zniewagę i zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza doradca ponosić będzie wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną,
* zwiększenie kompetencji Krajowej Rady Doradztwa Podatkowego i przekazanie jej prowadzenia rejestru osób prawnych uprawnionych do prowadzenia czynności doradztwa podatkowego,

Wprowadzone do ustawy zmiany wejdą w życie 10 lipca 2010 r. Ustawa będzie w przyszłości wpływać na nowelizację zasad etyki doradczej. Wpłynie również w znaczący sposób na sam rynek usług powodując szerszy dostęp do doradztwa oraz uwidocznienie tego zawodu wśród innych form działalności usługowej.

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net