top
logo

Kontakt


Strona Główna Pożyczki
Pożyczki - serwisfinansowy.net

Pożyczki

Zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Innymi słowy pożyczkodawca daje pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się zwrócić nie to samo, ale tyle samo (ewentualnie z wynagrodzeniem, czyli odsetkami).

Pożyczka dotyczyć może nie tylko pieniędzy, ale również wszelkich innych rzeczy określonych co do gatunku. Można zatem pożyczyć pieniądze, 100kg ziemniaków czy też 30 książek określonego wydania, nie można jednak pożyczyć książki, w stosunku do której oczekujemy zwrotu tej samej książki, tego samego egzemplarza (użyczenie, najem), a nie takiej samej ilości egzemplarzy tej książki (pożyczka).

Pożyczka może być udzielona:

  • za wynagrodzeniem
    • w postaci odsetek wyrażonych w procentach rocznie czy dziennie (np. odsetki 50% w stosunku rocznym);
    • w określonej nominalnie kwocie za cały okres, na który pożyczki udzielono (np. 100zł za cały okres pożyczki);
    • w inny sposób (np. w postaci 30 kg ziemniaków albo butelki brandy Napoleon);
  • bez wynagrodzenia.

Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem - dla celów przeprowadzenia dowodu w sądzie. Nie musi to być umowa, może być pokwitowanie odbioru przedmiotu pożyczki. Z uwagi jednak na to, że takie pokwitowanie nie zawiera zwykle warunków zwrotu (w określonym terminie czy za wypowiedzeniem), warto zalecić zawieranie umów pożyczki na piśmie bez względu na kwotę pożyczki. Nie jest stwierdzeniem na piśmie wystosowanie do pożyczkobiorcy wezwania do zwrotu pożyczki czy wypowiedzenie umowy pożyczki.

Pożyczka podlega zwrotowi:

  • w terminie określonym w umowie;
  • a jeżeli go nie określono - w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (ale jest konieczne doręczenie pożyczkobiorcy wypowiedzenia umowy pożyczki).

Jeżeli chodzi o odsetki, to od 20 lutego 2006r. wchodzi w życie przepis ograniczający wysokość odsetek do czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego NBP (ok.24%) - do tzw. odsetek maksymalnych. Umowy zawarte przed tą datą mogą skutecznie ustalać wyższe odsetki.

Pożyczka lombardowa - pożyczka udzielana pod zastaw papierów wartościowych oraz wartościowych przedmiotów o charakterze użytkowym, jak biżuteria, obrazy.

Pożyczka gotówkowa - pożyczka zazwyczaj w wysokości pewnego minimum, z reguły maksymalnie do 12 miesięcy, z oprocentowaniem ustalonym dla całego terminu objętego pożyczką. Pożyczoną sumę podejmuje się jednorazowo i również jednorazowo należy ja spłacić z końcem terminu umowy.

(źródło: www.pit.pl)

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net