top
logo

Kontakt


Waluty

Waluta (jednostka monetarna) – pojęcie używane zamiennie z pojęciem pieniądz. Jednak nazwę waluta stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych.

O walucie krajowej mówimy, gdy mamy na myśli jednostkę monetarną danego kraju (ale tylko taką, która występuje na rynku międzynarodowym). Walutę zagraniczną rozumiemy natomiast jako zagraniczny środek płatniczy, środki i instrumenty monetarne używane do dokonywania płatności i transferów pieniężnych z jednego obszaru walutowego do drugiego. Do waluty zagranicznej zalicza się zagraniczne monety, banknoty, depozyty w bankach zagranicznych oraz inne zagraniczne płynne, krótkookresowe roszczenia finansowe.

Aby jednostka monetarna danego kraju stała się walutą, musi być wymienialna na inne waluty (zobacz: wymienialność waluty).

O tym jaki jest stosunek wymiany waluty zagranicznej na walutę krajową informuje kurs walutowy.

Spośród obecnie istniejących walut największe znaczenie mają: dolar amerykański, euro, frank szwajcarski, funt szterling oraz jen japoński.

Rynek walutowy, to rynek, na którym handluje się walutami (ew. dewizami). Na rynku tym tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami. Handel może odbywać się zarówno na rynku kasowym (wymiana jest dokonywana natychmiast) jak i rynku terminowym (wymiana zostanie dokonana w późniejszym, ściśle określonym terminie).

Najważniejszymi uczestnikami rynku walutowego są inwestorzy, którzy zajmują się wyłącznie spekulacją. Ponadto aktywne są podmioty zajmujące się eksportem bądź importem towarów bądź usług. Do trzeciej istotnej grupy uczestników rynku walutowego należą banki centralne, które sprzedają lub skupują walutę w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi bądź spadkowi danej waluty (interwencja).

Kurs walutowy - cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy podkreślić że występuje na nim: podaż, popyt, i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.

Czynniki określające podaż danej waluty i popyt na nią:

 1. Obroty handlowe w stosunkach dwustronnych, wymiana usług, ruch turystyczny, przepływ technologii itp., czyli tzw. bilans płatniczy
 2. Polityka walutowa rządu która między innymi określa system kursów.

Rodzaje kursów walutowych:

 • Kurs sztywny - ustalony przez organ państwa, nie podlega wahaniom
 • Kurs stały - ulega wahaniom wywołanym grą popytu i podaży, zakres wahań jest ściśle określony
 • Kurs płynny - kształtowany jedynie poprzez popyt i podaż

Zmiany kursów:

 • Kursy stałe
  • dewaluacja - skokowe, administracyjne zmniejszenie międzynarodowej wartości waluty
  • rewaluacja - skokowe, administracyjne zwiększenie międzynarodowej wartości waluty
 • Kursy płynne
  • deprecjacja - spadek międzynarodowej wartości waluty
  • aprecjacja - wzrost międzynarodowej wartości waluty

Funkcje kursu walutowego:

 • Informacyjna - informuje o cenie walut obcych
 • Cenotwórcza - kurs przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej

Czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany kursu:

 • Ekonomiczne
  • podaż walut obcych na krajowym rynku
  • popyt na waluty obce
  • różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym
  • stopień reglamentacji waluty
  • polityka walutowa
  • stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych
 • Polityczne
  • sytuacja międzynarodowa
  • napięcia polityczne
 • Psychologiczne
  • związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłego stanu gospodarki

(źródło: wikipedia.pl)

Notowania walut (FOREX):

Forex
Money.pl - Kliknij po wicej
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl
 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net