top
logo

Kontakt


Strona Główna Fundusze Fundusze powoli odrabiają straty
Fundusze powoli odrabiają straty
Czwartek, 16 Lipiec 2009 09:11

wykresAktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w minionym miesiącu o 1,5 mld PLN do poziomu 77,2 mld PLN. Czerwiec był zatem czwartym z rzędu miesiącem, w którym wartość zarządzanych środków zwiększyła się.


Od lutowego dołka aktywa krajowych funduszy urosły już o 14,8%, ale do rekordowej wartości z lipca 2007 roku potrzebne jest jeszcze kolejne 87% wzrostu. Czerwcowa dynamika aktywów na poziomie +2 % była bardzo zbliżona do tej sprzed miesiąca (+2,2%). Wartość aktywów wyrażona we wspólnej walucie wyniosła 17,3 mld EUR, co oznacza przyrost o +1,8%. Podobny poziom dynamiki aktywów w obu walutach zawdzięczamy niewielkiej zmianie ich wzajemnych notowań (euro umocniło się w czerwcu o +0,2%).

Dalszej poprawie sytuacji rynkowej sprzyjała niezła koniunktura na rynkach akcji oraz rynku obligacji. Wprawdzie druga połowa miesiąca przyniosła kilkuprocentowe cofnięcie rynku akcji, to jednak w całym miesiącu indeks szerokiego rynku WIG zyskał +3,7%. Z kolei indeks rynku instrumentów dłużnych IROS wzrósł o +0,74%, co było wynikiem znacznie lepszym od majowego (+0,18%). Dzięki temu, wynik zarządzania przyczynił się do wzrostu aktywów o +1,0 mld PLN. Mimo znacznego osłabienia dynamiki WIG w ostatnich 2 miesiącach, w czerwcu nie pojawiły się mocniejsze sygnały, które mogłyby skłonić inwestorów do ewentualnej zmiany postawy, czy znaczących odkupień. Przełożyło się to na najwyższe od początku bessy saldo sprzedaży, które według naszych szacunków wyniosło ok. +0,5 mld PLN. Oba czynniki mające wpływ na wartość aktywów, czyli koniunktura na rynku kapitałowym oraz przepływy kapitału zadziałały zatem w ubiegłym miesiącu pozytywnie.

* Notowania funduszy inwestycyjnych

Segmentem funduszy, który w czerwcu zanotował największą dynamikę aktywów, na poziomie +5,8%, były fundusze pieniężne i gotówkowe. W ich przypadku zdecydowany wpływ na poziom aktywów miało saldo sprzedaży, które w poprzednich miesiącach było przeważnie ujemne, a w czerwcu wyniosło ok. +0,35 mld PLN. Z punktu widzenia całego rynku funduszy, może być to sygnał nieco ostrożniejszego podejścia inwestorów.

Ponadto, drugi miesiąc z rzędu wzrost wartości aktywów odnotowały również bezpieczne fundusze ochrony kapitału (+3,0%). W ich przypadku na czerwcowy wynik wpłynęło przede wszystkim uruchomienie nowego produktu przez KBC TFI, do którego w ramach subskrypcji zebrano około 100 mln PLN.

W czerwcu wartość swoich aktywów zwiększyły również fundusze angażujące się w akcje, w ramach których liderem dynamiki były ponownie fundusze akcyjne. Zanotowały one wzrost wartości zarządzanych środków na poziomie +3,4%. Dzięki temu, ich udział w rynku zwiększył się z 25,8% do 26,2%. Wzrost aktywów całego segmentu funduszy akcyjnych wyniósł +672 mln PLN, przy czym został on głównie wypracowany przez fundusze akcji polskich, które zyskały na wartości +560 mln PLN.

Pomimo tych zmian, największym segmentem rynku nadal pozostają fundusze mieszane, których aktywa przyrosły w czerwcu o +1,2%. Pod względem udziału w rynku (26,6%) wytracają one jednak w ostatnich miesiącach przewagę nad funduszami akcyjnymi. Jeszcze w końcówce lutego wynosiła ona 4,7 pkt proc., a na koniec minionego miesiąca stopniała do zaledwie 0,4 pkt proc. Czwarty miesiąc z rzędu rosły również środki pod zarządzaniem w funduszach stabilnego wzrostu (+1,0%). We wszystkich segmentach funduszy angażujących się w akcje decydujący wpływ na wzrost wartości aktywów miał w ubiegłym miesiącu wzrost wartości składników portfeli funduszy.

* Porównanie wyników funduszy

Dzięki wyraźnej poprawie sytuacji na rynku obligacji wzrost aktywów odnotowały również fundusze dłużne. W ich przypadku dynamika aktywów wyniosła +1,1% i była po raz pierwszy od czterech miesięcy dodatnia. W dużej mierze do niekorzystnej w poprzednich miesiącach sytuacji w tym segmencie produktów przyczyniła się słaba od początku roku sytuacja na rynku papierów dłużnych. W okresie styczeń - maj indeks IROS zyskał jedynie +0,17%.

Ostatnim segmentem rynku, który wykazał w ubiegłym miesiącu zwiększenie wartości aktywów były fundusze sekurytyzacyjne. Ich aktywa wzrosły o +35 mln PLN, co ze względu na ich ogólnie niewysoki poziom daje dynamikę aż na poziomie +4,3%.

Dwa segmenty produktów zostały dotknięte spadkiem wartości aktywów. Były to fundusze nieruchomości, które straciły na wartości -133 mln PLN (-5,0%) oraz fundusze surowcowe, których środki pod zarządzaniem zmniejszyły się o -3 mln PLN (-4,9%).

Źródło: money.pl

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net