top
logo

Kontakt


Strona Główna Fundusze

Fundusze Inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorstwa, gminy, osoby prawne oraz osoby fizyczne. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków wyższych niż tradycyjna lokata bankowa. Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka - tj. inwestowania w tak szerokie spektrum lokat, aby nawet spadek wartości jednej z lokat w niewielkim stopniu wpłynął na wartość całego portfela.

Według Ustawy z dnia 27 maja 2004 r.o funduszach inwestycyjnych(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2004 r.) Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 146 poz. 1546:

Art. 3. 1. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

2. Przez publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w ust. 1, rozumie się proponowanie nabycia w sposób określony w art. 2 ust. 1 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

3. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.

Funduszem zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) zatrudniające w tym celu doświadczonych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu zgodnie z zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Przed każdą decyzją o zakupie określonych papierów wartościowych dokonywana jest szczegółowa analiza opłacalności i bezpieczeństwa inwestycji.

Podziały funduszy inwestycyjnych

Na światowym rynku finansowym wyróżnić można kilka typów funduszy inwestycyjnych. Podstawowe typy to:

  • fundusze otwarte, FIO (tj. fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu tzw. jednostek uczestnictwa)
  • fundusze zamknięte (tj. fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa tzw. certyfikatów inwestycyjnych).

Wyróżnić można również:

  • fundusze tzw. statutowe tj. będące spółką o zmiennym kapitale akcyjnym (np. amerykańskie mutual funds lub francuskie SICAV) lub
  • tzw. typy umowne - tj. sytuacje, gdy fundusz jest wyodrębnioną masą majątkową (np. amerykańskie Unit Investment Trusts, francuskie FCP lub niemieckie Investmentfonds).

Trzeci podział funduszy inwestycyjnych dotyczy obszaru inwestycji:

  • rynek akcji
  • rynek obligacji
  • rynek pieniężny
  • rynek nieruchomości

Polski fundusz inwestycyjny

Polski fundusz inwestycyjny to wyodrębniona masa majątkowa, posiadająca jednak odrębną od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych osobowość prawną. Dzięki takiej konstrukcji prawnej (posiadaniu oddzielnej osobowości prawnej) środki funduszu (a więc jego klientów) nie wchodzą w skład masy upadłościowej Towarzystwa, które nim zarządza. Tytułem do uczestnictwa w polskim otwartym funduszu inwestycyjnym jest tzw. jednostka uczestnictwa nabywana i umarzana na żądanie uczestnika funduszu, a w funduszu inwestycyjnym zamkniętym - certyfikat inwestycyjny, będący papierem wartościowym.

Pierwszym funduszem inwestycyjnym działającym na terytorium Polski był Pioneer (obecnie powiązany z bankiem Pekao SA).

Aktem prawnym, który mówi o tworzeniu i funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych jest ustawa z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych.

(źródło: wikipedia.pl)

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net