top
logo

Kontakt


Strona Główna Zakładanie firmy 3. Uzyskanie numeru REGON

Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do urzędu statystycznego i uzyskanie numeru statystycznego w systemie REGON

W ciągu 14 dni od dnia powstania firmy należy zgłosić rozpoczęcie działalności w Urzędzie Statystycznym Województwa, w którym mieści się jej siedziba, w celu uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, odpis lub wyciąg wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie o nadaniu 9-cyfrowego numeru REGON wydawane jest przez Urząd Statystyczny w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia do urzędu. Od tego momentu przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji danych w formularzu rejestracyjnym w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Rejestracja w Urzędzie Statystycznym (W Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest bezpłatna i następuje po złożeniu stosownej deklaracji RG-1.
W wyniku rejestracji firmie zostanie nadany tzw. numer REGON.

Druk zgłoszenia zawiera m.in.: nazwę, dane teleadresowe, podstawową i szczególną formę prawną, formę własności i finansowania, stan aktywności prawnej i ekonomicznej, rodzaj prowadzonej działalności, informację o rejestracji prawnej ( w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo – nazwisko i imiona, adres zamieszkania, numer PESEL).

Do wniosku dołącza się wypis, wyciąg z rejestru lub zaświadczenie potwierdzające powstanie podmiotu lub podjecie działalności albo zmianę cech objętych wpisem do rejestru podmiotów.

W przypadku spółki cywilnej jest to pierwsze miejsce, gdzie taka spółka jest rejestrowana.
Wniosek o rejestrację należy zgłosić w terminie 14 dni od daty:

  • podjęcia działalności gospodarczej (osoby fizyczne);
  • zawiązania spółki, utworzenia stowarzyszenie czy fundacji
    (pozostali przedsiębiorcy oraz spółka cywilna).

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia, jednak w przypadku osobistego złożenia w urzędzie statystycznym możliwe jest uzyskanie numeru REGON w ciągu 15-20 minut. Od tego momentu przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji danych w formularzu rejestracyjnym w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Szczegółowe informacje na temat systemu REGON znajdziesz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Wniosek o wpis w rejestrze REGON można również złożyć jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS) lub do ewidencji działalności gospodarczej (Urząd Gminy).

(źródło: vat.pl)

 

 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net