top
logo

Kontakt


Strona Główna Zakładanie firmy 7. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.), pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany zawiadomić właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej,a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), Państwową Inspekcję Pracy tworzy: Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy - inspektorzy pracy.

Wymagane dane

Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności dokonuje się na formularzu „Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem”.

Kartę wypełnia się elektronicznie lub formularz do ręcznego wpisania można pobrać w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy lub poprzez wydruk ze strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl → Wzory, druki → Karta zgłoszenia pracodawcy do PIP.

Karta zawiera:
- nazwę pracodawcy,
- adres siedziby i adresy miejsca prowadzenia działalności,
- numer identyfikacyjny REGON,
- rodzaj przeważającej działalności wg PKD,
- szczególną formę prawną,
- formę własności,
- sposób organizacji podmiotu gospodarczego (podmiot jednozakładowy lub wielozakładowy) i liczbę jednostek lokalnych.

Jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem posiadającym jednostki lokalne zobowiązany jest wypełnić dodatkowo formularz „Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem”.

Złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu prowadzenia działalności (nie podlega opłacie) pracodawca powinien dokonać w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.

Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu prowadzenia działalności powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dokonania zawiadomienia (zgodnie z regulacjami dotyczącymi terminu załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym).

(źródło: msp.krakow.pl)
 

bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net