top
logo

Kontakt


Strona Główna Emerytury Otwarte fundusze emerytalne

Otwarte Fundusze Emerytalne

Otwarty fundusz emerytalny (inne nazwy: fundusz emerytalny, OFE, drugi filar) jest częścią systemu emerytalnego, z którego w przyszłości będzie wypłacana emerytura. Do otwartego funduszu emerytalnego co miesiąc ZUS przekazuje część Twojej składki na ubezpieczenie społeczne, którą do ZUS odprowadza pracodawca.

Otwarty Fundusz Emerytalny - jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków zebranych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na świadczenie emerytalne. Otwarty Fundusz Emerytalny jest tworzony i zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE).

Pieniądze do OFE wpłaca wyłącznie ZUS. Klient nie może nic wpłacić sam.

Otwarty fundusz emerytalny inwestuje Twoje pieniądze na różne sposoby, by jak najefektywniej mnożyć je do czasu, aż zaczniesz z nich korzystać.

W Polsce system emerytalny oparty jest na trzech sposobach (filarach) gromadzenia środków na przyszłą emeryturę:

 • I filar to ZUS (jest obowiązkowy). ZUS jest tylko jeden - nie masz wpływu na jego wybór.
 • II filar to otwarty fundusz emerytalny OFE (jest obowiązkowy) dla osób urodzonych po 31.12.1968r.
 • III filar (jest nieobowiązkowy) są to wszystkie inne metody odkładania kapitału na emeryturę.
Do otwartego funduszu emerytalnego musi przystąpić każda osoba urodzona po 31.12.1968r., za którą jest odprowadzana składka emerytalna do ZUS. Czyli każdy kto:
 • pracuje na umowę o pracę,
 • pracuje na umowę zlecenie,
 • odbywa płatny staż,
 • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.
Zgodnie z ustawą fundusz emerytalny OFE powinno się wybrać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pierwszej pracy. W praktyce jednak na wybór jest więcej czasu. Osobom, które nie wybiorą OFE, zostanie losowo przydzielony jeden z funduszy emerytalnych działających na polskim rynku (zgodnie z ustawą trzy największe fundusze emerytalne nie biorą udziału w losowaniu). Losowanie odbywa się ostatniego dnia roboczego stycznia i lipca.

Przy wyborze funduszu należy brać pod uwagę:

 • stabilność inwestowania funduszu emerytalnego,
 • wyniki inwestycyjne w długim okresie,
 • koszty uczestnictwa,
 • jakość obsługi Klienta przez fundusz emerytalny.

Ewentualnie dodatkowo:

 • doświadczenie funduszy emerytalnych na rynkach finansowych,
 • wielkość funduszu emerytalnego,
 • ilość członków,
 • ocenę funduszu emerytalnego przez niezależnych ekspertów i instytucje.

Do korzyści z przystąpienia do Funduszu należy zaliczyć:

 • pieniądze w OFE są inwestowane, możliwe wysokie stopy zwrotu,
 • indywidualne konto, o stanie którego Członek będzie regularnie informowany,
 • fakt, ze składki do Funduszu stanowią część środków, które pracodawca wpłaca do ZUS, Klient nie angażuje swoich oszczędności na ten cel,
 • środki zgromadzone na koncie podlegają dziedziczeniu, nigdy nie przepadają.

Fundusz emerytalny nie może zbankrutować. Może natomiast dojść do ogłoszenia upadłości przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, zarządzające danym funduszem. Wówczas jednak wpłacone składki nie przepadają. Opiekę nad zgromadzonymi pieniędzmi sprawuje tymczasowo bank-depozytariusz, który później oddaje je innemu towarzystwu emerytalnemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pieniądze może przejąć towarzystwo, które do tej pory osiągnęło najlepsze wyniki w zarządzaniu. To kryterium stosuje się oczywiście w sytuacji, gdy jest kilku chętnych do zarządzania funduszem. Jeśli chętnych nie ma, wówczas zarządzanie musi przejąć największe na rynku towarzystwo emerytalne.

Pieniądze, wpłacone na I filar (ZUS) nie podlegają dziedziczeniu, czyli - mówiąc potocznie - "przepadają" w chwili śmierci ubezpieczonego. Inaczej jest w II filarze (OFE) - tu wpłacone składki są dziedziczone, po śmierci ubezpieczonego pieniądze są przekazywane osobom do tego uprawnionym. Współmałżonek otrzymuje 50% środków, zgromadzonych na koncie osoby ubezpieczonej. Nie są one jednak wypłacane gotówką, ale transferowane na rachunek współmałżonka w funduszu emerytalnym. Pozostałe pieniądze są wypłacane gotówką osobom uposażonym (w tym także współmałżonkowi).

Każdy fundusz emerytalny stosuje własną politykę inwestycyjną, próbując jak najkorzystniej ulokować powierzone pieniądze. Nie oznacza to jednak, że zarządzający mają całkowicie wolną rękę. Fundusze mają ściśle określone limity inwestycyjne, na przykład w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie mogą lokować maksymalnie do 40% aktywów, w akcje spółek notowanych na CeTO lub spółek jedynie dopuszczonych do publicznego obrotu, ale nie notowanych na giełdzie - do 10%, w akcje NFI do 10%. Bez ograniczeń fundusze mogą jedynie kupować bezpieczne obligacje Skarbu Państwa.

Instytucją nadzorującą Powszechne Towarzystwa Emerytalne jest powołany do tego celu Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Wydaje on licencję na prowadzenie PTE i Otwartego Funduszu Emerytalnego, musi również wyrazić zgodę na zmiany statutu, dotyczące na przykład wysokości pobieranej prowizji, czy wielkości kapitałów własnych PTE.

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych sprawuje też nadzór nad bieżącymi inwestycjami Towarzystw Emerytalnych oraz pilnuje, by nie przekraczały one dopuszczonych prawem limitów inwestowania środków (chodzi o tzw. dywersyfikację portfela, która ma zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy).

Istnieją prawne regulacje, które chronią środki Członka otwartego funduszu emerytalnego. Są to:

 • Bezpieczne zasady zarządzania inwestowania poprzez ustawowe określenie możliwości inwestowania kapitału funduszy emerytalnych (limity jakościowe i ilościowe dla inwestycji - Ustawa z dnia 28 sierpnia o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 • Rozdzielenie zarządzania i przechowywania składek, tzn. towarzystwo emerytalne nie może przechowywać u siebie kapitału z funduszy emerytalnych, musi to zrobić za niego niezależny Depozytariusz; Depozytariuszem może być bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
 • Gwarancje ze strony powszechnego towarzystwa emerytalnego, Funduszu Gwarancyjnego oraz Skarbu Państwa.
Zgodnie z projektem ustawy z 1997 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, sami wybierzemy zakład emerytalny, który wypłacać będzie emeryturę. Otwarty fundusz emerytalny, po otrzymaniu zawiadomienia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wniosku uczestnika o emeryturę z I filaru, będzie zobowiązany do wypłaty transferowej, zgromadzonych na rachunku Członka środków do wybranego przez niego zakładu emerytalnego. Decyzja o pobieraniu emerytury dotyczy zarówno I i II filaru systemu emerytalnego. Obecnie rozważane są różne opcje wypłaty świadczeń z II filaru systemu emerytalnego. Pierwsze emerytury z dwóch filarów zostaną wypłacone w 2009 roku.

Minimalna wymagana stopa zwrotu funduszy jest ustalana jako połowa średniej ważonej stopy zwrotu lub średnia ważona stopa zwrotu pomniejszona o 4% w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa. Minimalna wymagana stopa zwrotu jest ustalana przez KNUiFE.

Fundusz raz na 12 miesięcy ma obowiązek przekazać pisemną informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka, w tym o ilości, wartości jednostki rozrachunkowej i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych na rachunku w dniu sporządzenia informacji. Fundusz na każde żądanie Członka jest zobowiązany udzielić na piśmie informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku.

Składki wpłacane do funduszu oraz otrzymane wypłaty transferowe są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. Jednostka rozrachunkowa stanowi proporcjonalny udział w poszczególnych składnikach aktywów netto funduszu. Składki oraz otrzymane wypłaty transferowe mogą być przeliczane także na części ułamkowe jednostki rozrachunkowej, a wartość środków na rachunku Członka może być wyrażona w takich częściach ułamkowych. Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia jest ustalana przez podzielenie wartości aktywów netto funduszu w dniu przeliczenia przez liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na rachunkach prowadzonych przez fundusz.

(źródło: portalfinansowy.pl)

 

Notowania OFE:

Notowania wartoci jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 2014-10-07
Nazwa funduszu Bieca warto jednostki Poprzednia warto jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od pocztku roku [%] Zmiana od pocztku dziaalnoci [%]
AEGON 36,82 36,97 -0,41 +4,51 +268,20
Allianz Polska OFE 36,29 36,36 -0,19 +4,04 +262,90
Aviva 37,48 37,62 -0,37 +4,11 +274,80
AXA 37,66 37,79 -0,34 +4,76 +276,60
Generali 38,87 39,01 -0,36 +3,30 +288,70
ING 40,45 40,62 -0,42 +1,68 +304,50
MetLife OFE 36,93 37,07 -0,38 +3,16 +269,30
Nordea 39,95 40,10 -0,37 +4,20 +299,50
Pekao 35,67 35,81 -0,39 +2,85 +256,70
PKO BP Bankowy OFE 37,10 37,24 -0,38 +4,15 +271,00
Pocztylion 34,33 34,43 -0,29 +2,57 +243,30
PZU Zota Jesie 37,71 37,87 -0,42 +3,15 +277,10
Wspierane przez Money.pl
 bottom
top

bottom

Wszystkie prawa zastrzeżone - serwisfinansowy.net